Tytuł artykułu: Przydatność kryteriów litogenetycznych w konstrukcji numerycznego modelu krążenia wód podziemnych w strefie krawędziowej wysoczyzny

Autorzy: FALKOWSKI, T., BUJAKOWSKI, F., WIERZBICKI, G., OSTROWSKI, P.

Słowa kluczowe: dynamika filtracji, dolina rzeczna, modelowanie przepływu wód podziemnych, system drenażowy

Streszczenie: Celem pracy była ocena jakości gleb pod eksploatowanymi liniami kolejowymi. Wytypowano linie poza potencjalnymi zewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń. Próbki pobierano na odcinku szlakowym poddanym przebudowie i przed przebudową, na terenie stacji kolejowej i zaplecza technicznego do naprawy sprzętu kolejowego. Do badań wybrano fragment jednotorowy, dwutorowy, z podkładami drewnianymi i betonowymi, w sąsiedztwie rozjazdów podlegających smarowaniu, w miejscu odstawiania wagonów i wizualnie zanieczyszczonych. Zbadano m. in. zawartość WWA, cynku, miedzi, ołowiu, PCB. Nie stwierdzono większych zawartości badanych związków w porównaniu do gleb ornych zlokalizowanych w sąsiedztwie linii i ich oddziaływania na tereny sąsiednie. Zawartość badanych związków nie różniła się na różnych fragmentach linii o odmiennych właściwościach. Zawartość WWA, uważanych za jedno z głównych zanieczyszczeń emitowanych z linii kolejowych, pozwalała ocenić glebę linii kolejowych i stacji kolejowej jako niezanieczyszczoną lub mało zanieczyszczoną.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.49

Cytowanie w stylu APA: Falkowski, T., Bujakowski, F., Wierzbicki, G. & Ostrowski, P. (2017). Przydatność kryteriów litogenetycznych w konstrukcji numerycznego modelu krążenia wód podziemnych w strefie krawędziowej wysoczyzny. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (4), 514-527. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.49

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Falkowski, Bujakowski, Wierzbicki & Ostrowski, 2017), następne powołania: (Falkowski i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Falkowski, Tomasz, Filip Bujakowski, Grzegorz Wierzbicki, Piotr Ostrowski. "Przydatność kryteriów litogenetycznych w konstrukcji numerycznego modelu krążenia wód podziemnych w strefie krawędziowej wysoczyzny." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 78 ser., vol. 26, nr 4, (2017): 514-527. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.49.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Falkowski i inni 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.4.49, author={Falkowski, Tomasz and Bujakowski, Filip and Wierzbicki, Grzegorz and Ostrowski, Piotr}, language={polish}, title={Przydatność kryteriów litogenetycznych w konstrukcji numerycznego modelu krążenia wód podziemnych w strefie krawędziowej wysoczyzny}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.4.49}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN78/A10/art10.pdf}, year={2017}, volume={26 (4)}, number={78}, pages={514-527}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back